พลาสติกได้ไปต่อ “มตช.9” เพื่อรีไซเคิลให้โปร่งใส

Share

บทความ MASCIInnoversity เรื่อง “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยให้โลกดีขึ้น” ได้กล่าวถึงมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช.2-2524) ซึ่งเป็นมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ช่วยให้องค์กรที่นำไปใช้สามารถลดปริมาณของเสีย ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรีไซเคิล และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลยังสามารถนำมาตรฐานของ สมอ.อีกฉบับหนึ่งไปใช้งานเพื่อให้มีแนวทาง การตรวจสอบย้อนกลับ และการควบคุมกระบวนการ คุณภาพ และปริมาณของพลาสติกรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานนั้นก็คือ   ข้อกำหนดการตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติกและการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล (มตช.9-2566)

มาตรฐาน มตช.9-2566 เป็นมาตรฐานที่ได้รวบรวมสาระสำคัญของมาตรฐานสากลรวม 5 ฉบับมาผนวกเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมไทย ได้แก่
1. ISO 22905, Chain of Custody General Terminology and models เกี่ยวข้องกับวิธีการนำ Chain of Custody ไปใช้ในห่วงโซ่อุปทาน
2. BS EN 15343, Plastics. Recycled plastics. Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับของพลาสติกรีไซเคิล
3. BS EN 15347, Plastics – Recycled Plastics – Characterization of Plastics Waste เกี่ยวข้องกับพลาสติกรีไซเคิลและการศึกษาคุณลักษณะของขยะพลาสติก
4. EuCertPlast Audit Scheme Version 4.1 เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิชาการที่เน้นการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานเพื่อการรับรอง
5. Recycled Standard Version 4.0 เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิล

มาตรฐาน มตช.9-2566 จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลมีความเกี่ยวข้องในทุกช่วงวงจรชีวิตของพลาสติกที่มีพลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ นับตั้งแต่ธุรกิจที่จัดเก็บรวบรวมขยะพลาสติก ธุรกิจคัดแยกและทำความสะอาดขยะ  ไปจนถึงธุรกิจขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ ทำให้การตรวจสอบย้อนกลับในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  และเม็ดพลาสติกรีไซเคิลก็ถูกเลือกไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นด้วย

ปัจจุบัน มีข้อมูลที่ทำให้ตระหนักว่าการสอบกลับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีความจำเป็นอย่างยิ่ง คือ ภายในปี 2570 อียูจะคิดภาษีคาร์บอนถ้าใช้เม็ดพลาสติกผลิตใหม่ 100% ในบางประเทศจึงพิจารณาการติดฉลากคาร์บอนของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ และมีตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์ของพลาสติกรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น บริษัทเนเธอร์แลนด์อย่าง Circular Plastics ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ผู้ให้บริการจัดการขนส่งและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนได้ใช้เทคโนโลยีฝังชิป RFID ลงในพาเลทที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลแทนไม้พาเลทแบบดั้งเดิมเพื่อนำกลับมาใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ด้วยระบบส่งคืนของเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรฐาน มตช.9-2566 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลที่ต้องการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการลดปัญหาขยะพลาสติก  การลดต้นทุนเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี และการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อนในระยะยาวต่อไป

ที่มา:  1. https://psmplasitech.com/tcas9-recycle-plastic-standard/
       2. https://www.scgchemicals.com/th/articles/stories/1698116962

 5,954 ผู้เข้าชมทั้งหมด