มาตรฐานไอเอสโอช่วยลดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Share

วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยและการทำงานด้วยซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจำเป็นต้องร่วมกันแก้ไขและตอบสนองต่อปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและจริงจัง

ปัจจุบัน ไอเอสโอได้พัฒนามาตรฐานสากลขึ้นมาหลายฉบับเพื่อมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เช่น ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14001 และ ISO 50001 นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถใช้พลังงานสะอาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วย

รู้จักก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) คือ ก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ มีอยู่ในธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี

ก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาตินั้นประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมและนำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) และ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงาน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ การเกษตร  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการจัดการของเสีย ทำให้มนุษยชาติต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศโลก

ISO 14064-1 ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
การปฏิบัติที่จะจำกัดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศโลก เริ่มจากกระบวนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการจัดหาวิธีการหรือโครงการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จำเป็นต้องมีกระบวนการในการวัดปริมาณ การเฝ้าระวัง การรายงาน และการทวนสอบการปลดปล่อยของปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ISO 14064-1 เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนดระดับองค์กรสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการการปลดปล่อย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

มาตรฐาน ISO 14064-1 เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร ซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานของระดับองค์กร ซึ่งนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ISO 14064-2 ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ
ISO 14064-2 เป็นมาตรฐานที่มีการระบุหลักการและข้อกำหนด และให้คำแนะนำระดับโครงการสำหรับการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การติดตามตรวจสอบ และการรายงานกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดการปล่อยหรือเพิ่มการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการวางแผนโครงการ การระบุและเลือกแหล่งกำเนิด แหล่งดูดซับ และแหล่งกักเก็บที่เหมาะสมกับโครงการ และสภาวะอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีโครงการ การติดตามตรวจสอบ การวัดปริมาณ การจัดทำเอกสาร การรายงานผลการดำเนินโครงการ และการจัดการข้อมูลคุณภาพ

ISO 14064-2 เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นวิธีการประเภทอย่างหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินโครงการซึ่งนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ISO 14001 สร้างโอกาสและสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่มีข้อกำหนดซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ISO 50001 เพื่อการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผล
ISO 50001 เป็นมาตรฐานที่ไอเอสโอออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรในทุกภาคส่วนให้มีแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงการใช้พลังงานผ่านการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน สามารถพัฒนานโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรมีกรอบการพัฒนาพลังงานอย่างมีประสิทธิผลเช่นเดียวกับมาตรฐานระบบการจัดการไอเอสโอฉบับอื่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ “Plan-Do-Check-Act” และทำให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รักษ์โลก ร่วมกันดูแลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความพยายามจากทั่วโลก การนำมาตรฐานไอเอสโอไปใช้ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้องค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างมาก โดยองค์กรสามารถนำมาตรฐานเหล่านั้นไปใช้เป็นกรอบการปฏิบัติในการวัด ติดตาม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถลดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบอื่น ๆ ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ มีการดูแลโลกอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน และนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจความรู้หรือบริการด้านความยั่งยืนของ MASCI สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทวนสอบด้านความยั่งยืน  Email: VVD@masci.or.th  และสอบถามข้อมูลบริการด้านการรับรองระบบการจัดการได้ที่ฝ่ายรับรองระบบ Email: SCD@masci.or.th  หรือ โทรศัพท์ 026171723 – 36

ที่มา:

1. https://shorturl.at/RsmxX
2. https://www.masci.or.th/service/iso-14064-1-greenhouse-gases-part-1/

 294 ผู้เข้าชมทั้งหมด