มาตรฐานไอเอสโอทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร

Share

“มาตรฐานไอเอสโอ เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการพัฒนามาจากการยอมรับด้วยฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก “มาตรฐานไอเอสโอ” จึงเป็นตัวแทนของคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก  นอกจากนี้ “มาตรฐานไอเอสโอ” ยังเป็นประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับความเชื่อถือ  ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้น รวมทั้งทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น

ไอเอสโอเปรียบเสมือนรากฐานที่ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถสร้างและรักษากระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีภาษากลางหรือมาตรฐานที่ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ วิธีที่องค์กรมีการจัดการหรือดำเนินงานนั้น มักพบว่าผลิตภัณฑ์ และบริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มาตรฐานจึงมีความสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ เนื่องจากไอเอสโอมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนและแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ มาตรฐานไอเอสโอจึงช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตลาดได้ ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมได้ด้วย

ประโยชน์ของการนำมาตรฐานไอเอสโอไปใช้อย่างหนึ่งที่เรามักนึกไม่ถึง คือ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกับการค้นพบล่าสุดในเรื่องมาตรฐานซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถปรับปรุงทักษะด้านเทคนิควิชาการ และส่งเสริมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการนำมาตรฐานไอเอสโอไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยไอเอสโอมีการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมาตรฐานในสาขาต่าง ๆ และมีมาตรฐานเป็นจำนวนมากที่ไอเอสโอพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้ประกอบกับมาตรฐานที่ไอเอสโอได้พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานได้รับเป็นความรู้ที่มีค่ามาก และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลสำหรับมืออาชีพในสาขานั้น ๆ

นอกจากนี้ บุคคลยังสามารถรักษาระดับความสามารถของตนเองได้โดยการติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มของมาตรฐานไอเอสโอที่มีความสนใจอยู่  ทำให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือข้อกำหนดใหม่ที่อาจมีผลบังคับใช้ และมั่นใจได้ว่าองค์กรจะยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป และในกรณีที่มีความต้องการความรู้เฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น การจัดการความเสี่ยง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานไอเอสโอด้วย

จะเห็นได้ว่าการติดตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอทำให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานไอเอสโอในสาขาต่างๆ และจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อนำมาตรฐานไอเอสโอไปใช้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์หลายด้านรวมถึงประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิต และการประหยัดต้นทุนที่ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า “มาตรฐานไอเอสโอ” เป็นมาตรฐานสากลที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนทั่วโลก  และทำให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้น และดีขึ้น

ที่มา:

1.  https://emilyandblair.com/iso-standards/
2.
https://www.iso.org/home.html

 1,424 ผู้เข้าชมทั้งหมด