ส่งเสริมการจัดอีเวนท์อย่างยั่งยืนด้วย ISO 20121

Share

2.1 ISO 20121 MAKES YOUR EVENT MORE SUSTAINABLEก่อนเกิดการระบาดใหญ่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวถูกมองว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการบรรเทาปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นเมื่อปลายปี 2562 (ค.ศ.2019) และการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2563 (ค.ศ.2020) เป็นต้นมา ระดับมลพิษทางอากาศลดลงอย่างมาก และระบบนิเวศวิทยาก็เริ่มฟื้นตัว เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกักตัว การปิดพรมแดน หรือการปิดระบบการขนส่งทางอากาศ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการเดินทางกำลังจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนเกิดการเกิดโรคระบาดอีกครั้ง

หากเราเป็นนักวางแผนการจัดงานอีเวนท์ เรามีความรับผิดชอบที่จะต้องใส่ใจในเรื่องผลกระทบของการจัดงานต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่าเราสามารถจัดงานอีเวนท์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงในทุกระดับ และส่งเสริมการจัดงานที่มีความยั่งยืนเพื่อให้คนรุ่นต่อไปสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราควรทำอย่างไร

ในฐานะที่เราเป็นผู้จัดงานอีเวนท์ เราสามารถนำมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่ช่วยส่งเสริมการจัดงานอีเวนท์ได้อย่างยั่งยืนไปใช้งาน มาตรฐานนั้น คือ ISO 20121, Event sustainability management systems – Requirements with guidance for use

สำหรับการจัดงานอีเวนท์ โดยทั่วไปจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักก่อให้เกิดของเสียจำนวนมาก นอกจากจะส่งเสริมการบริโภคอย่างรับผิดชอบมากขึ้นแล้ว มาตรฐานสากลฉบับนี้ยังได้รับการพัฒนาเพื่อลดความตึงเครียดในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ลดโอกาสเกิดความขัดแย้งในชุมชนที่มีการจัดงานต่างๆ ด้วย

ISO 20121 เป็นระบบที่มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน เช่น งานประชุม สัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น โดยดำเนินงานภายใต้การควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้องค์กรที่นำมาตรฐานนี้ไปใช้สามารถปรับปรุงการวางแผนและการส่งมอบงาน ช่วยลดต้นทุนด้านการจัดการและของเสียลง ทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ช่วยปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งหมด

มาตรฐานนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานนำไปสู่การปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง การรีไซเคิล หรือการสร้างกลยุทธ์ด้านอาหารที่ยั่งยืนด้วย

ISO 20121 เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์ นับตั้งแต่ผู้จัดงาน ผู้จัดการงาน ผู้จัดเลี้ยง ไปจนถึงซัพพลายเออร์ด้านลอจิสติกส์ มาตรฐานนี้จึงเหมาะกับงานอีเวนท์ทุกขนาด ทุก ประเภท โดยองค์กรสามารถแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 20121 อย่างสมัครใจได้ไม่ว่าจะเป็นประกาศด้วยตนเอง หรือการยืนยันความสอดคล้องโดยบุคคลที่สามจากผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร เช่น ลูกค้า หรือโดยการรับรองของบุคคลที่สาม เช่น หน่วยรับรอง (Certification Body) เป็นต้น

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวจากการเดินทางที่ลดลงในช่วงการระบาดใหญ่ เราสามารถนำบทเรียนที่ได้มาปรับใช้เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนักวางแผนจัดงานอีเวนท์สามารถนำมาตรฐาน ISO 20121 ไปใช้เพื่อสร้างสรรค์และมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจและเป็นประโยชน์ต่อนักเดินทางในปัจจุบันรวมไปถึงนักเดินทางรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย

ที่มา: 1. https://www.iso.org/news/ref2415.html
2. https://www.iso.org/iso-20121-sustainable-events.html
3. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_20121

 808 ผู้เข้าชมทั้งหมด