10 คำถามที่พบบ่อยของไอเอสโอ

Share

ถาม การตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) คืออะไร
ตอบ
การตรวจสอบและรับรองมีความเกี่ยวข้องกับชุดกระบวนการที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และข้อกำหนดนี้มีการระบุไว้ในมาตรฐาน ข้อบังคับ สัญญาโครงการ หรือเอกสารที่ใช้เป็นบรรทัดฐานอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไอเอสโอไม่ได้ให้บริการรับรองหรือทำการประเมินความสอดคล้องแต่อย่างใด  ไอเอสโอทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม ไอเอสโอให้บริการรับรองหรือไม่
ตอบ
ไอเอสโอไม่ได้ให้บริการรับรองหรือทำการประเมินความสอดคล้อง (แต่องค์กรสามารถขอรับการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body: CB) ที่เชื่อถือได้ และได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล)

ถาม เราสามารถใช้โลโก้ของไอเอสโอได้หรือไม่
ตอบ  โดยทั่วไป องค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โลโก้ของไอเอสโอก็มีแต่ไอเอสโอ  สมาชิกของไอเอสโอและคณะกรรมการวิชาการของไอเอสโอ (TC) เท่านั้น และเป็นไปตามนโยบายของไอเอสโอ

ถาม ในเมื่อไอเอสโอไม่ได้ให้การรับรอง แล้วเราจะค้นหาหน่วยรับรองได้อย่างไร
ตอบ ไอเอสโอไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับรอง และไม่ออกใบรับรองให้ใคร แต่ไอเอสโอได้สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังค้นหาหน่วยรับรอง เช่น ไอเอสโอแนะนำให้ประเมินหน่วยรับรองหลาย ๆ แห่งแล้วตรวจสอบว่าหน่วยรับรองนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนเองหรือไม่ เช่น หน่วยรับรองระบบการจัดการจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021 ตามข้อกำหนดการเป็นหน่วยรับรองและตรวจประเมินระบบการจัดการ เป็นต้น

ถาม จะรู้ได้อย่างไรว่ามาตรฐานใดเทียบเท่ากับมาตรฐานไอเอสโอ
ตอบ ไอเอสโอไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานที่เทียบเท่าอย่างมาตรฐานระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค  อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามสมาชิกไอเอสโอซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของแต่ละประเทศได้   (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไทย)

ถาม  ไอเอสโอตัดสินใจอย่างไรว่าจะพัฒนามาตรฐานใด
ตอบ ไอเอสโอตัดสินใจจากการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องโดยผู้ที่ต้องการ “มาตรฐาน” จะเป็นผู้ตัดสินใจ บางอุตสาหกรรมหรือบางธุรกิจสามารถสื่อสารความต้องการมาตรฐานไปยังสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศตนเองซึ่งจะนำเสนอต่อไปยังไอเอสโอเพื่อพิจารณาต่อไป หากไอเอสโอเห็นชอบ ก็จะมีการมอบหมายให้กับคณะกรรมการวิชาการเฉพาะเรื่องนั้นทำการพัฒนามาตรฐานต่อไป

ถาม  ทำไมต้องจ่ายเงินค่าซื้อเอกสารมาตรฐาน
ตอบ  การที่ไอเอสโอทำการพัฒนา เผยแพร่ และรักษามาตรฐานให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีความทันสมัยนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และรายได้จากการขายเอกสารมาตรฐานไอเอสโอก็จะช่วยเรื่องต้นทุนให้กับไอเอสโอและประเทศสมาชิกได้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารมาตรฐานจะช่วยให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามาตรฐานเหล่านั้นได้รับการพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เป็นกลาง และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ถาม ไอเอสโอมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลอย่างไร
ตอบ ไอเอสโอเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ดังนั้น สมาชิกระดับประเทศของไอเอสโอจึงแตกต่างจากสมาชิกขององค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็นซึ่งไม่ใช่การมอบหมายของรัฐบาลของประเทศเหล่านั้น  แต่สมาชิกระดับประเทศของไอเอสโอคือหน่วยงานมาตรฐานระดับประเทศหรือองค์กรที่เทียบเท่าในประเทศของตน  บางประเทศเป็นภาคเอกชนโดยกำเนิด บางประเทศก็เป็นองค์กรภาคเอกชนแต่ได้รับมอบอำนาจพิเศษจากรัฐบาลของตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน และบางประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานภาครัฐของประเทศของตน

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลมักมีส่วนร่วมในงานพัฒนามาตรฐานของไอเอสโอด้วย ดังนั้น แม้ว่าไอเอสโอจะเป็น NGO แต่ก็ได้รับข้อมูลจากภาครัฐเช่นเดียวกันกับที่ได้รับจากภาคเอกชน

ถาม  ใครเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับไอเอสโอ
ตอบ สมาชิกระดับประเทศจะเป็นผู้ชำระค่าสมัครสมาชิกที่เหมาะสมกับต้นทุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการกลางของไอเอสโอ ค่าธรรมเนียมที่สมาชิกแต่ละประทศจ่ายไปจะคำนวณตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศและตัวเลขทางการค้า  โดยมีแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งคือการขายเอกสารมาตรฐานซึ่งมีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 ใน 3 ของงบประมาณทั้งหมด

ถาม ใครเป็นผู้ดำเนินงานไอเอสโอ
ตอบ สมัชชาใหญ่ (General Assembly) มีอำนาจสูงสุดในองค์กร ประกอบด้วยสมาชิกของไอเอสโอ และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สภาของไอเอสโอนำเสนอ สำหรับข้อเสนอที่เสนอต่อสมัชชาใหญ่จะได้รับการพัฒนาโดยสภาของไอเอสโอ ซึ่งดึงมาจากสมาชิกของไอเอสโอ  สภาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคณะกรรมการบริหารขององค์กรธุรกิจ มีการประชุมกันปีละ 3 ครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และนโยบายไอเอสโอ การเงิน รวมถึงประเด็นด้านการปฏิบัติงานและกฎหมาย สมาชิกสภาของไอเอสโอมีการหมุนเวียนเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นตัวแทนของสมาชิกอย่างแท้จริง

ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่การบริหารจัดการคือเลขาธิการไอเอสโอซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี เลขาธิการจะรายงานต่อประธานไอเอสโอซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในด้านมาตรฐานหรือทางธุรกิจซึ่งได้รับเลือกเป็นเวลา 2-3 ปี

อนึ่ง แม้ว่าไอเอสโอจะทำงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทางของยูเอ็นในโครงการกำหนดมาตรฐานบางโครงการ แต่ไอเอสโอก็เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยูเอ็นแต่อย่างใด

ที่มา:  https://www.iso.org/en/footer-links/frequently-asked-questions-faqs/general-faqs.html

 3,031 ผู้เข้าชมทั้งหมด