ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : วันที่ 1 กันยายน 2565
ชื่อ - นามสกุล
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
บริษัท
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
อีเมล
sate@eng.cmu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
02 942 8844, 087 471 9702
อีเมล
vgreenku@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
บริษัท
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์
053-942086, 089 944 6998
อีเมล
sate@eng.cmu.ac.th
ชื่อ - นามสกุล
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
บริษัท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
085 121 3489, โทรสาร 02 218 6670
อีเมล
sawitrita.8@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
บริษัท
-
โทรศัพท์
02-645-3347-8 , 081-832-6401
อีเมล
vivat_k@aep.co.th
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด
บริษัท
บริษัท แอดวานซ์ อินทิเกรทเตด ดีวิลอปเมนท์ เอเจนซี่ จำกัด
โทรศัพท์
086 375 1637
อีเมล
sontaya_krich@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
บริษัท
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์
088-2667441, 054-466666 ต่อ 3398
อีเมล
gmc.up2564@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
รุ่ง แกล้วกล้า
บริษัท
บุคคลธรรมดา
โทรศัพท์
089 190 6491, 081 846 9961, 089 010 4899
อีเมล
klaewkla_r@yahoo.com
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐวัฒน์ ยุงสันเทียะ
บริษัท
บุคคลธรรมดา
โทรศัพท์
087-338-4800
อีเมล
nattawat.yun@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล
ธันวา ตันเสถียร
บริษัท
บุคคลธรรมดา
โทรศัพท์
02-965-3955 , 089-611- 1771
อีเมล
tanwancc@hotmail.com