ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท อีซีอีอี จำกัด
บริษัท
บริษัท อีซีอีอี จำกัด
โทรศัพท์
0896810511, 0802867771
อีเมล
ecee_vvb@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
บริษัท
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
โทรศัพท์
pornsin.j@npc-se.co.th
อีเมล
0628942898, 0890331677
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท
บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์
66 (0) 2 0280577, 66 (0) 2 3675594-7, +66 (0) 92 2517462
อีเมล
enquiries.th@lrqa.com
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท
บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์
02 670 4800
อีเมล
ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com
ชื่อ - นามสกุล
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์
02 678 1813 ต่อ 1051, 085 483 7422
อีเมล
nattarin.thunsiri@sgs.com
ชื่อ - นามสกุล
แผนก Climate Change Service
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
โทรศัพท์
026171727
อีเมล
mattana@masci.or.th