มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) - ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ - นามสกุล
กรนิตย์ ทองเจือเพชร
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สุภาดา ด้วงฉุ้ย
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
อิบหรอน เบ็ญอาหลี
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สิทธิพงศ์ บุญกำเนิด
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
อนุรักษ์ เลื่อนพลับ
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ศิวโรจน์ ไชยบัญดิษฐ์
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
วิทวัส บุญยัง
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ลัทธพล เซ่งยี่
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
พีรพล โพธิพงศา
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
นพัตธร สุขช่วย
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-