สรุปผลการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน มีนายวิรัตน์ ชูมงคล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเอกภาพ พลซื่อ (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สมัย จังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปรีดา อัตวินิจตระการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี และวิทยากรทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่นำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จ
  2. เพื่อนำเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2556

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 87 คน จำแนกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 24 คน (เช่น โรงสี วัสดุก่อสร้าง อาหารแปรรูป ผลิตไฟฟ้า และภาคบริการ เป็นต้น) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอิสระ จำนวน 11 คน กลุ่มสถาบันการศึกษา จำนวน 12 คน และกลุ่มชุมชน/เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน

กิจกรรมสำคัญในการสัมมนา ประกอบด้วย

  • การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่ AEC และความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการไทย” โดยนายเอกภาพ พลซื่อ
  • การเสวนา หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของภาคอุตสาหกรรม” โดยผู้แทนจากโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  • การบรรยายหัวข้อ “ทำความรู้จัก มอก.9999 เล่ม 1 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” และแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit: IU) โดยนางจุรีพร บุญ-หลง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

Download : รายละเอียดการสัมมนาฯ