ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อ - นามสกุล
เพ็ญประภา เลิศล้ำไตรภพ
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1727 ต่อ 324
อีเมล
Penprapa@masci.or.th
ชื่อ - นามสกุล
ชาติสยาม ธรรมจินดา
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เพ็ญศรี รอดมา
บริษัท
บริษัท เจ อาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
โทรศัพท์
0-2979-6764
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เวชยันต์ ชนบดีภัทร
บริษัท
บริษัท เจ อาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
โทรศัพท์
0-2979-6764
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เอกภพ สังข์สัมฤทธิ์
บริษัท
นักวิชาการ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์
0-2886-8088
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เอดีล หะยีอุมา
บริษัท
บริษัท เอนคอส จำกัด
โทรศัพท์
08-1640-3210
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
เอนก เทียนบูชา
บริษัท
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
โทรศัพท์
08-1634-5528
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ไพรัตน์ โสภโณดร
บริษัท
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
0-7428-6330
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
บุญชัย อุดมแสวงโชค
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ธิติวัฒน์ ไพบูลย์ธนธัช
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-