ผู้เชี่ยวชาญ

เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ชื่อ - นามสกุล
กอบกุล มโนตั้งวรพันธุ์
บริษัท
บริษัท แอ็ดเวนเทช จำกัด
โทรศัพท์
0-2992-5330
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
กัญจนา ทองสนิท
บริษัท
มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะวิศวกรรมฯ)
โทรศัพท์
08-9450-1796
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ณฐกร ผาสุขมูล
บริษัท
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ปิยะ วงษ์มะเซาะ
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์
บริษัท
กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์
0-2590-7322
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
กิตติ เจิดรังสี
บริษัท
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์
0-7428-6385
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
อังสุมารินทร์ สาสิงห์
บริษัท
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สถิตย์พร เกตุสกุล
บริษัท
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
อนันต์ เงินประเสริฐ
บริษัท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
กีรสุดา สมบูรณ์บูรณะ
บริษัท
บริษัท คิว เอ็ม ไอ เควสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์
0-2260-1311
อีเมล
-