มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) - ผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ - นามสกุล
สดุดี นฤภัย
บริษัท
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
โทรศัพท์
0-2617-1723-36
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ธนิต จินดาวินก
บริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
0-2218-8097
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ปารเมศ ชุติมา
บริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
0-2218-8097
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สมพงศ์ พุทธิวิสุทธิ์ศักดิ์
บริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
0-2218-8097
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ดาวัลย์ –
บริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
0-2218-8097
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
บัญฑิต เอื้ออาทร
บริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์
0-2218-8097
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐวลัย มากสวัสดิ์
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
สมมิตร เพ็ชร์พงษ์
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
วิโรจน์ ขุนทอง
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-
ชื่อ - นามสกุล
พลวัตร เกตุสุก
บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
โทรศัพท์
-
อีเมล
-