หน่วยรับรองระบบหน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ

หน่วยรับรองระบบ (CB)

หน่วยตรวจ (IB)

หน่วยตรวจ (IB) มาตรฐานแรงงานไทย

หน่วยรับรองระบบ (CB)

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database) หน่วยรับรองระบบ (CB) : Update 3 สิงหาคม 2566
หน่วยรับรอง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่
ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2617-1723-36
โทรสาร
0-2617-1707-9
อีเมล
marketing@masci.or.th
เว็บไซต์
www.masci.or.th
หน่วยรับรอง
บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
1097/5 ข-ค ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
034-427-535-6
โทรสาร
034-427-537
อีเมล
mscert.thai@gmail.com
เว็บไซต์
www.mscertthai.com
หน่วยรับรอง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (แหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
ที่อยู่
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
02-9406881-3 ต่อ 213
โทรสาร
02-9405544
เบอร์โทร
-
เว็บไซต์
http://www.centrallabthai.com
หน่วยรับรอง
อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2837-2989,0-2837-2888
โทรสาร
0-2837-2889
อีเมล
Thitinat kongkalai@intertek.com,naruemon.kerdsawangnetr@intertek.com
เว็บไซต์
http://www.intertek.co.th/
หน่วยรับรอง
บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด(แหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
ที่อยู่
เลขที่ 98/14 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2196-8289
โทรสาร
0-2196-8290
เบอร์โทร
-
เบอร์โทร
-
หน่วยรับรอง
เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด
ที่อยู่
83/103 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
+ 66 (0) 2 591 6104
โทรสาร
+ 66 (0) 2 954 5664
อีเมล
info@acmservices.org
เว็บไซต์
https://www.acmservices.org/
หน่วยรับรอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) (แหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
ที่อยู่
1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2282-9004 สายด่วน 1764
โทรสาร
0-2281-0815, 0-2281-5649
เบอร์โทร
-
เว็บไซต์
http://www.alro.go.th
หน่วยรับรอง
กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง (แหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
ที่อยู่
กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
02-562-0600 ถึง 15 ต่อ 14541,14518
โทรสาร
02-5798710
อีเมล
thacert@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.fisheries.go.th/thacert/
หน่วยรับรอง
บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด (แหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
ที่อยู่
44,46 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
02-452 0686
โทรสาร
02-452 05705
เบอร์โทร
-
เบอร์โทร
-
หน่วยรับรอง
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ที่อยู่
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2201-7436-37
โทรสาร
0-2201-7437
อีเมล
pcst@dss.go.th
เว็บไซต์
http://pc_st.dss.go.th