รู้จักมาตรฐาน

รู้จักมาตรฐาน

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
ISO 31000: 2018 / มตช.31000- 25ุ62

หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ย

ISO 29001 : 2020

Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations

ISO 28000 : 2022

Security and resilience — Security management systems — Requirements

มอก. 27001-2556 , ISO/IEC 27001:2013

ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

มอก. 26000-2553 /ISO 26000:2010

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

มอก. 22301-2556 / ISO 22301 : 2019

ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ข้อกำหนด

มอก. 22300-2551

ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ

ISO 22000 : 2018

Food safety management systems Requirements for any organization in the food chain

ISO 20121: 2012

มาตรฐานแห่งการจัดงานอีเว้นต์อย่างยั่งยืน

มอก.17065-2556 / ISO/IEC 17065:2012

การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์