รู้จักมาตรฐาน

รู้จักมาตรฐาน

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
IECQ HSPM QC 080000 : 2017

Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements

ISO 50001: 2018 / มตช.50001-2562

ระบบการจัดการพลังงาน ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้

ISO 39001: 2012

การจัดการระบบความปลอดภัยบนท้องถนน (Road traffic safety management systems: RTSMS)

ISO 31000: 2018 / มตช.31000- 25ุ62

หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ย

ISO 29001 : 2020

Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations

ISO 28000 : 2022

Security and resilience — Security management systems — Requirements

มอก. 27001-2556 , ISO/IEC 27001:2013

ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

มอก. 26000-2553 /ISO 26000:2010

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

มอก. 22301-2556 / ISO 22301 : 2019

ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ข้อกำหนด

มอก. 22300-2551

ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ