รู้จักมาตรฐาน

รู้จักมาตรฐาน

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
ISO 14971:2019 , มอก.14971-2556

การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์

ISO 37120:2018

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ตัวชี้วัดสำหรับการให้บริการของเมืองและคุณภาพชีวิต

AS 9100 : 2016 (Revision D)

ระบบคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน แบบจำลองสำหรับการประกันคุณภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

ISO 37001:2016

Anti-bribery management systems Requirements with guidance for use

ISO 37101:2016

Sustainable development in communities -- Management system for sustainable development -- Requirements with guidance for use

CEN/TS 16555-1:2013

PD CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management Part 1: Innovation Management System

Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO

มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO

IECQ HSPM QC 080000 : 2017

Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements

ISO 50001: 2018 / มตช.50001-2562

ระบบการจัดการพลังงาน ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้

ISO 39001: 2012

การจัดการระบบความปลอดภัยบนท้องถนน (Road traffic safety management systems: RTSMS)