รู้จักมาตรฐาน

รู้จักมาตรฐาน

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
ISO 45001: 2018

เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด โดยมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

ISO/TS 22163:2017

การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ข้อกำหนดระบบการจัดการธุรกิจสำหรับองค์กรในภาครถไฟ (ระบบราง) - ISO 9001: 2015 และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในภาคภาคอุตสาหกรรมรถไฟ/ระบบราง (Rail Sector)

ISO 13482: 2014

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์ดูแลมนุษย์

ISO 14971:2019 , มอก.14971-2556

การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับเครื่องมือแพทย์

ISO 37120:2018

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ตัวชี้วัดสำหรับการให้บริการของเมืองและคุณภาพชีวิต

AS 9100 : 2016 (Revision D)

ระบบคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน แบบจำลองสำหรับการประกันคุณภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

ISO 37001:2016

Anti-bribery management systems Requirements with guidance for use

ISO 37101:2016

Sustainable development in communities -- Management system for sustainable development -- Requirements with guidance for use

CEN/TS 16555-1:2013

PD CEN/TS 16555-1:2013 Innovation Management Part 1: Innovation Management System

Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO

มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตามกรอบ RSPO