รู้จักมาตรฐาน

รู้จักมาตรฐาน

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
มตช.14064 /ISO 14064

มอก.14064 เล่ม 1-3 /ISO 14064 Part 1-3

ISO 14046: 2014

ISO 14046: 2014, Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines

มตช.13485 / ISO 13485

มาตรฐานนี้มีหลักการและรูปแบบเป็นไปตาม ISO 9001 และเพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะบางประการของเครื่องมือแพทย์และละเว้นข้อกำหนดบางประการของ ISO 9001 ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

มอก. 9999

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (Guidance on Sufficiency Economy for Industries)

The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (CXC 1 – 1969, Rev.5-2020)

ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำในการนำไปใช้

The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) (CXC 1 – 1969, Rev.5-2020)

ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร

มอก. 18001:2554 / BS OHSAS 18001:2007

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 14001:2015 / มอก.14001-2559

Environmental Management System: Requirements