รู้จักมาตรฐาน

รู้จักมาตรฐาน

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
มอก. 9999

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (Guidance on Sufficiency Economy for Industries)

The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (CXC 1 – 1969, Rev.5-2020)

ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำในการนำไปใช้

The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) (CXC 1 – 1969, Rev.5-2020)

ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร

มอก. 18001:2554 / BS OHSAS 18001:2007

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 14001:2015 / มอก.14001-2559

Environmental Management System: Requirements